กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
Untitled Document
  ค้นหาเอกสาร  
คำค้น >>
   ดูตัวอย่าง การค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ แต่งตั้งผู้บริหาร
เอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศคณะกรรมการประสานงนสำนักงานอธิการบดี ประกาศสำนักงานอธิการบดี
 
สถิติ ข้อมูลต่างๆ
(Statistics)
 
      
ระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิก
Facebook
กบพบ.

Untitled Document จำนวนข่าว ๒ รายการ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่พ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   ข้าราชการ  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือชำนาญการ
   กำหนดการ  [ ๒๐ เม.ย. ๖๐ ]
   สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ  [ ๒๐ ก.พ. ๖๐ ]
   ตาราง Work flow กระบวนการ  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]
   ร่าง work manual และเทคนิคการจัดทำ  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]
   Work Manual  [ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ]

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   ฉบับแก้ไขข้าราชการ  [ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ]
   ข้าราชการ  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]
   ฉบับแก้ไขพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]

ตัวอย่าง Work Manual โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์
   เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  [ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ]
   กระบวนการ การด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training  [ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ]
   การจัดทําแผนยุทธศาสตร  [ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ]
   กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  [ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ]
   กระบวนการการต้อนรับคณะศึกษาดงูานของสวนดุสิตโพล  [ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

คู่มือการใช้งานเมนูการเลื่อนเงินเดือน
   คู่มือสำหรับส่วนงาน-เลื่อนเงินเดือน  [ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ] Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
จำนวนผู้เข้าใช้
ครั้ง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขนาดตัวอักษร