กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 
Untitled Document
  ค้นหาเอกสาร  
คำค้น >>
   ดูตัวอย่าง การค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ แต่งตั้งผู้บริหาร
เอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศคณะกรรมการประสานงนสำนักงานอธิการบดี ประกาศสำนักงานอธิการบดี
 
เอกสาร
จากภายนอก
 
      
ระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิก
กิจกรรม
กบพบ.

Untitled Document จำนวนข่าว ๒ รายการ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่พ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน
   รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑  [ ๒๗ พ.ย. ๖๑ ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  [ ๑๒ พ.ย. ๖๑ ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  [ ๙ ต.ค. ๖๑ ]
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เเละภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2561  [ ๓๑ ส.ค. ๖๑ ]
   ประกาศแจ้งขอบเขตของข้อสอบ  [ ๑๑ ส.ค. ๖๑ ]
มีอีก-->ดูทั้งหมด...

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   ข้าราชการ  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]

แบบลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   สื่อสารดิจิทัล สำหรับบุคลากร ม.บูรพา  [ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ]
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชานาญการ”  [ ๒๙ ต.ค. ๖๑ ]
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ”  [ ๒๖ ต.ค. ๖๑ ]

ประกาศเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   ฉบับแก้ไขข้าราชการ  [ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ]
   ข้าราชการ  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]
   ฉบับแก้ไขพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ]
   พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]
   ลูกจ้างประจำ  [ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ]

คู่มือการใช้งานเมนูการเลื่อนเงินเดือน
   คู่มือสำหรับส่วนงาน-เลื่อนเงินเดือน  [ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ] Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขนาดตัวอักษร