บันทึกกิจกรรม

ลงทุนให้คุ้มค่า ลดปัญหาเรื่องภาษี
และรวมหนี้แบบสบายกระเป๋า
ลงทุนให้คุ้มค่า ลดปัญหาเรื่องภาษี
และรวมหนี้แบบสบายกระเป๋า
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖
การจัดการความเสี่ยงกับแผนการลงทุน
ให้มีความสุขในวัยเกษียณ
เทคนิคการเขียนผลงานImage

สิ่งที่คุณจะได้รับ

จากมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัย ใส่ใจในสวัสดิภาพ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงมีแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายวิชาชีพให้เติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกัน


Image
นางสิริวรรณ แสงอุไร
โทร 2959 : siriwansa@buu.ac.th
“เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็ม การเป็นครอบครัวบูรพา BUU the ONE family”


Image

กระบวนการคัดเลือก

และบรรจุ


กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ว่าตำแหน่งใด ๆ ต่างมีความสำคัญ เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีความสำคัญทั้งนั้น ขาดฟันเฟืองใดไปอาจทำให้ภาระงานหรือภารกิจเดินหน้าไม่สะดวก ดังนั้น กระบวนการ สรรหาหรือคัดเลือกฯ จึงต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ต้องคำนึงถึงหลักความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้


Image
นางสาวณัฏฐณิชา มีสิทธิ์
โทร 2960 : natthanicha@buu.ac.th
“เลือกคนที่ใช่ มาทำงานที่ชอบ”
Image

การเลื่อนเงินเดือน


การเลื่อนเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย


Image
นางทิพวัลย์ กันกา
โทร 2963 : tippawak@buu.ac.th
“หากรู้สึกสับสนในสิ่งที่ทำอยู่ ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีให้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”


Image

การขอกำหนด

ตำแหน่งสูงขึ้น


ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถสร้างความชำนาญ ตลอดจนความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กลั่นกรองเป็นผลงานต่าง ๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย และงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์


Image
นางสุภาภร คำเสียง
โทร 2956 : kamseang@buu.ac.th
“ตั้งใจ และลงมือปฏิบัติ โดยไม่ยึดติดกับคำว่า
ไม่มีเวลาและไม่เคยทำ”


Image

สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์


มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นองค์กรที่มีเจตนารมย์ในการจัดบริการสวัสดิการด้านต่างๅ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานโดยเริ่มตั้งแต่บรรจุเข้าปฏิบัติงานจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเป็นหลักประกันที่แน่นอนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนนอกเหนือจากค่าตอบแทนเงินเดือนประจำที่ได้รับแล้ว


Image
นางสาวระวีวรรณ สุนทรส
โทร 2957 : raweewans@buu.ac.th
“สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเป็นต้นทุนของชีวิตฉันใด การพิทักษ์ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการก็เป็นกำไรของชีวิตฉันนั้น”


เอกสาร
ติดต่อเรา

โทร : 0-3810-2950
จันทร์ - ศุกร์ ( 08.30 น. - 16.30 น. )

Email: hr-buu@buu.ac.th

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา

Loading