กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
สโมสรบุคลากร
 
ข้อบังคับสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓
 
สิทธิสมาชิกสโมสรบุคลากร
กรณี สมาชิกเข้าพิธีมงคลสมรส
   
กรณี สมาชิกเข้าพิธีอุปสมบท
 
กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน ๕ วัน
   
กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิกเสียชีวิต
  ใบเสร็จค่าพวงหรีดมูลค่า ๕๐๐ บาท (กรณีที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัด)
   
กรณี สมาชิกเสียชีวิต
  ใบเสร็จค่าพวงหรีดมูลค่า ๕๐๐ บาท (กรณีที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัด)
   
ใบสมัครสมาชิกสโมสร
   
ติดต่อ - สอบถาม คุณมาธวี เล็กคำ โทร ๒๙๕๓
 
 Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
จำนวนผู้เข้าใช้
ครั้ง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ขนาดตัวอักษร