Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  สมรรถนะหลัก
  ๑.   สมรรถนะหลัก เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  [ ๒๒ ก.ย. ๕๘ ]
  ๒.   ตัวอย่างคำอธิบายรายการสมรรถนะทั่วไป  [ ๗ ต.ค. ๕๘ ]
 
  สำหรับ : ข้าราชการ
  ๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๑๔ มี.ค. ๕๕ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๔ เม.ย. ๕๕ ]
  ๓.   แบบหมายเลข ๑ - ๓ แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๙ ต.ค. ๕๕ ]
  ๔.   ตัวอย่าง ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๕.   ตัวอย่าง ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ)  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๖.   ตัวอย่าง แนวทางการให้คะแนน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๗.   ตัวอย่าง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก  [ ๔ พ.ค. ๕๕ ]
  ๘.   ตัวอย่างคำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๙.   แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับดำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๑o.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
 
  สำหรับ : พนักงานและลูกจ้าง
  ๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๒๘ ก.พ. ๕๕ ]
  ๓.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๕๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๔.   แบบหมายเลข ๑ - ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๕๕๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๕ (ใช้ในรอบ ๑ ตุลาคม ๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๕๕)  [ ๑๐ ต.ค. ๕๕ ]
  ๕.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๗ ก.ค. ๕๕ ]
  ๖.   แบบหมายเลข ๑ - ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๕๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใช้ในรอบ ๑ ตุลาคม ๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๕๖)  [ ๒๘ ก.ย. ๕๕ ]