Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
  ๑.   คำสั่งฯ ที่ ๐๒๐๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่ตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้รักษาการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี  [ ๒๔ ก.พ. ๕๘ ]
  ๒.   คำสั่งฯ ที่ ๑๐๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้รักษาการแทนผู้รักษาการอธิการบดี  [ ๑๘ ส.ค. ๕๗ ]
  ๓.   คำสั่งฯ ที่ ๐๑๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   [ ๓ เม.ย. ๕๖ ]
  ๔.   คำสั่งฯ ที่ ๑๗๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   [ ๓ เม.ย. ๕๖ ]
  ๕.   คำสั่งฯ ที่ ๓๑๕๕/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   [ ๓ เม.ย. ๕๖ ]
  ๖.   คำสั่งฯ ที่ ๓๑๕๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   [ ๓ เม.ย. ๕๖ ]
 
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  ๑.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วบอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  [ ๑๖ ก.พ. ๕๙ ]
  ๒.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๙๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี   [ ๙ ธ.ค. ๕๘ ]
  ๓.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี   [ ๙ ธ.ค. ๕๘ ]
  ๔.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๙๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน   [ ๒๓ พ.ย. ๕๘ ]
  ๕.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๑๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  [ ๒๑ พ.ย. ๕๗ ]
  ๖.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  [ ๑๘ ก.ย. ๕๗ ]
  ๗.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  [ ๑๘ ก.ย. ๕๗ ]
  ๘.   คำสั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทน  [ ๑๘ ก.ย. ๕๗ ]
  ๙.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วบอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  [ ๑๒ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑o.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๑.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๒.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติการแทน  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๓.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๔.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ให้ผู้รักษาการเเทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทน  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๕.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๖๘/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบหมายให้ผู้รักษาการเเทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีทำหน้าที่  [ ๕ มิ.ย. ๕๗ ]
  ๑๖.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติการแทน  [ ๑๖ พ.ค. ๕๗ ]
  ๑๗.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทน  [ ๑๖ พ.ค. ๕๗ ]
  ๑๘.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ  [ ๑๖ พ.ค. ๕๗ ]
  ๑๙.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  [ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒o.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน  [ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒๑.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา นันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติการแทน  [ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒๒.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการแทน  [ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒๓.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติการแทน  [ ๓ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒๔.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทน  [ ๓ ก.พ. ๕๗ ]
  ๒๕.   การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทน  [ ๑๘ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๒๖.   การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการแทน  [ ๑๘ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๒๗.   การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา นันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติการแทน  [ ๑๘ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๒๘.   คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๐๗๙๒.ง/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ   [ ๑๐ เม.ย. ๕๖ ]
  ๒๙.   คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๐๗๙๒.บ/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล  [ ๑๐ เม.ย. ๕๖ ]
  ๓o.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๖๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน (เพิ่มเติม)  [ ๔ ม.ค. ๕๖ ]
  ๓๑.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๖๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  [ ๔ ม.ค. ๕๖ ]
  ๓๒.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทน (เพิ่มเติม)  [ ๔ ม.ค. ๕๖ ]
  ๓๓.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๑๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน (เพิ่มเติม)  [ ๒๕ ธ.ค. ๕๕ ]
  ๓๔.   คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๖๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดี )ปฏิบัติการแทน (เพิ่มเติม)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๕ ]
  ๓๕.   คำสั่งฯ ที่ ๐๗๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้ รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๓๖.   คำสั่งฯ ที่ ๓๕๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการเงินและการพัสดุ ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน   [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๓๗.   คำสั่งฯ ที่ ๓๕๐๒/๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๓๘.   คำสั่งฯ ที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๓๙.   คำสั่งฯ ที่ ๑๘๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๔o.   คำสั่งฯ ที่ ๑๓๔๗/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา นันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติการแทน  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๔๑.   แก้ไขหนังสือเวียน คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้รองอธิการบดี  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]
  ๔๒.   การมอบอำนาจช่วงของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  [ ๖ ธ.ค. ๕๔ ]