Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  ๑.   ธนาคารออมสิน  [ ๒๘ ต.ค. ๕๘ ]
  ๒.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  [ ๒๘ ต.ค. ๕๘ ]
  ๓.   ธนาคารกรุงไทย  [ ๒๘ ต.ค. ๕๘ ]
 
  การเบิกจ่ายสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
  ๑.   แผนภาพกิจกรรมแสดงขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย (Flowchart)  [ ๑๑ เม.ย. ๕๖ ]
  ๒.   ตารางสรุปการเบิกจ่ายสวัสดิการ.....(ส่วนงาน).......จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   [ ๑๑ เม.ย. ๕๖ ]
  ๓.   หนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ว๑๐๒๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานฯ  [ ๑๑ เม.ย. ๕๖ ]
 
  ที่พักอาศัย
  ๑.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล พ.ศ.๒๕๖๐  [ ๖ ส.ค. ๖๓ ]
  ๒.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒   [ ๒๑ ต.ค. ๕๖ ]
  ๓.   หนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ว ๐๔๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรที่พักอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล  [ ๗ มี.ค. ๕๖ ]
  ๔.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๒๙ พ.ย. ๕๕ ]
  ๕.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๒๙ พ.ย. ๕๕ ]
 
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
  ๑.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ]
  ๒.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒  [ ๑๐ มี.ค. ๖๓ ]
  ๓.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๓ ก.ค. ๖๑ ]
  ๔.   (ร่าง) ประกาศคณะกรรมสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดให้มีกองทุนสวัสดิการ...  [ ๔ ก.ย. ๕๕ ]
  ๕.   (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน...  [ ๑๙ ก.ย. ๕๕ ]
  ๖.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
 
  คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
  ๑.   คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๓/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสวัสดิการส่วนงาน (เพิ่มเติม)  [ ๑๑ มี.ค. ๕๖ ]
  ๒.   (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  [ ๔ ก.ย. ๕๕ ]