Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
  ๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๔ เม.ย. ๕๕ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐   [ ๘ พ.ย. ๕๔ ]
  ๓.   ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๔.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๘ พ.ย. ๕๔ ]
  ๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตาจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๘ พ.ย. ๕๔ ]
  ๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๓   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๕.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
 
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
  ๑.   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๕ เม.ย. ๕๕ ]
  ๒.   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๓.   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๔.   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
 
  ประกาศ ก.พ.อ.
  ๑.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุลคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๒.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  [ ๒๐ ก.พ. ๕๖ ]
  ๓.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๖ พ.ย. ๕๕ ]
  ๔.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๖ พ.ย. ๕๕ ]
  ๕.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๙  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
 
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  ๑.   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา(อาจใช้เวลาในการ ดาวน์โหลดเป็นนาที)  [ ๑ มิ.ย. ๕๕ ]
  ๒.   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา(อาจใช้เวลาในการ ดาวน์โหลดเป็นนาที)  [ ๑ มิ.ย. ๕๕ ]
  ๓.   เอกสารประกอบการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล (เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ )  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๔.   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด่านวิชัยจิตร (เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ )  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๕.   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ )  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖.   เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย (เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ )  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
 
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  ๑.   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒.   แบบฟอร์มหนังสือรับรองงานวิจัย  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๓.   แบบ ก.พ.อ.๐๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๔.   แบบ ก.พ.อ.๐๓   [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
 
  คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  ๑.   งานแปล  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๒.   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๓.   งานวิจัย  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๔.   หนังสือ  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๕.   ตำรา  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๖.   บทความทางวิชาการ  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๗.   เอกสารคำสอน  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
  ๘.   เอกสารประกอบการสอน  [ ๒๓ พ.ย. ๕๕ ]
 
  เอกสารอื่นๆ
  ๑.   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.  [ ๒๗ ก.พ. ๕๖ ]
  ๒.   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  [ ๒๐ ก.พ. ๕๖ ]
  ๓.   แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความร่วมมือกำหนดมาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๑๒ ก.พ. ๕๖ ]
  ๔.   ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่  [ ๖ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕.   ตอบข้อหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  [ ๓๐ ม.ค. ๕๖ ]
  ๖.   มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ /๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.  [ ๑๐ ม.ค. ๕๖ ]
  ๗.   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๓๙๘ (แนบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๒๒ พ.ย. ๕๕ ]
  ๘.   หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๔/ว ๑๒๔๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๕ ]
  ๙.   คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๘ มิ.ย. ๕๕ ]
  ๑o.   หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  [ ๑๙ ม.ค. ๕๕ ]
  ๑๑.   หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๑๕๓๔ ลงวันที่ ๘ ธันวคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๑๐ ม.ค. ๕๕ ]
  ๑๒.   หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๑๕๗๘๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๑๐ ม.ค. ๕๕ ]
  ๑๓.   โครงการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการประสานงาน  [ ๑๘ พ.ย. ๕๔ ]
  ๑๔.   บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๕.   รายชื่อวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาบูรพา อนุมัติว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพวารสาร ของ สกอ.  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๖.   แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๗.   โครงการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๘.   รายนามคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๙.   การเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒o.   การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒๑.   การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒๒.   การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒๓.   การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ  [ ๒๙ ต.ค. ๕๔ ]