Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
  ๑.   ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๙ พ.ย. ๖๓ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๑  [ ๒๔ ม.ค. ๖๒ ]
  ๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๐   [ ๒๕ พ.ค. ๖๐ ]
  ๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๙   [ ๒๑ พ.ย. ๕๙ ]
  ๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘  [ ๖ พ.ค. ๕๘ ]
  ๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๘   [ ๙ ก.พ. ๕๘ ]
  ๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗   [ ๓ ธ.ค. ๕๗ ]
  ๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๒ ต.ค. ๕๗ ]
  ๙.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๒ ต.ค. ๕๗ ]
  ๑o.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๒๐ มี.ค. ๕๗ ]
  ๑๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖  [ ๒ ม.ค. ๕๗ ]
  ๑๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  [ ๒ ม.ค. ๕๗ ]
  ๑๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๘ ต.ค. ๕๖ ]
  ๑๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๑๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๑๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๑๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๑๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๑๙.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒o.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑๘ พ.ค. ๕๕ ]
  ๒๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๑ มิ.ย. ๕๕ ]
  ๒๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๗ ส.ค. ๕๕ ]
  ๒๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๒๔ ต.ค. ๕๕ ]
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
  ๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  [ ๑๐ ก.ค. ๖๒ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  [ ๑๐ ก.ค. ๖๒ ]
  ๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ]
  ๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ๑๓ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ.๒๕๕๑  [ ๑๑ ธ.ค. ๕๕ ]
  ๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๗ ก.ค. ๕๕ ]
  ๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔   [ ๒๕ พ.ค. ๕๕ ]
  ๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ๒๕ พ.ค. ๕๕ ]
  ๙.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑o.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕   [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕   [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕   [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕   [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑๗.   ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๘.   ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๙.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒o.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒๑.   รายละเอียดวิธีปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ ๙  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
 
  ระเบียบ
  ๑.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  [ ๑๑ ก.ค. ๖๑ ]
  ๒.   ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  [ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ]
  ๓.   ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๘  [ ๒๓ มี.ค. ๕๘ ]
  ๔.   ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๐ ส.ค. ๕๕ ]
  ๕.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๒๑ พ.ค. ๕๕ ]
  ๖.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๗.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๘.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๙.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๑o.   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๑.   ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๒.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๓.   ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการ  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑๔.   ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
 
  หลักเกณฑ์ต่างๆ
  ๑.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๒.   หนังสือที่ ๖๖๐๐/ว๐๘๓๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๓.   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๔.   หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]