ข้อบังคับงานบุคคล >> ข้อบังคับอื่นๆ
  ๑.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔  [ ๒๑ ต.ค. ๖๔ ]
  ๒.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๑๑ ส.ค. ๕๙ ]
  ๓.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ๑๓ ก.พ. ๕๖ ]
  ๔.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ.๒๕๕๑  [ ๑๑ ธ.ค. ๕๕ ]
  ๕.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๗ ก.ค. ๕๕ ]
  ๖.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๑๑ เม.ย. ๕๕ ]
  ๗.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕   [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๘.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๙.   รายละเอียดวิธีปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ ๙  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]