กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
สวัสดิการประกันหมู่
 
การประกันหมู่ หน่วยสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการประกันภัยหมู่ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน, เงินรายได้, เงินโครงการต่าง ๆ , ชาวต่างชาติ) หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตรา ๗๓๘.๒๐ บาท/คน/ปี การคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผลประโยชน์จากการประกันภัยหมู่พนักงานฯ จะได้รับเงินชดเชยรายวัน เฉพาะกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เท่านั้น ในอัตราวันละ ๘๐๐ บาท (สูงสุด ๑๐๐ วัน) และรับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตทุกกรณี จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยให้พนักงานฯ ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม การเข้าปฏิบัติงานและการลาออกของพนักงานฯ ระหว่างปี ทางบริษัทประกันภัยจะเก็บเบี้ยประกันตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่หน่วยงาน ต้นสังกัด ต้องรวบรวมเอกสารและแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้หน่วยงานนั้น ๆ ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเกินความเป็นจริง การเก็บเบี้ยประกันภัย กองคลังและทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการเก็บจากหน่วยงานต่าง ๆ พนักงานที่จะทำประกันภัยหมู่ได้ จะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี
 
แบบสวัสดิการการประกันหมู่ หน่วยสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
   
กรณีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
รายงานเพิ่มเติม (สีเหลือง)
ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (สีเขียว)
Health Declaration Form (สีขาว) สำหรับชาวต่างชาติ
 
เอกสารแนบ ๑.สำเนาคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  ๒.สำเนาบัตรประชาชน
  ๓.สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
   
กรณีการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย
รายงานการออกจากงาน (สีฟ้า)
  เอกสารแนบ สำเนาคำสั่งพนักงานมหาวิทยาลัยลาออก
   
กรณี เปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล
ใบคำขอเปลี่ยนแปลง
  เอกสารแนบ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส
   
กรณี เข้าพักรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) ต้องการใช้สิทธิในการเบิกค่าชดเชย
บันทึกข้อความขอเบิกประกันภัยหมู่
เอกสารแนบ ๑. แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ประกันภัยหมู่ ค่ารักษาในโรงพยาบาล
  ๒.ใบรับรองแพทย์
   
 
รายชื่อบุคลากรที่ทำประกันภัยหมู่ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์หมู่เลขที่ ๑๑๓๕๗
 
 
   
 
 Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
จำนวนผู้เข้าใช้
ครั้ง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ขนาดตัวอักษร