กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐

            จึงขอเชิญชวน พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จ้างเต็มเวลา) ที่ผ่านการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานแล้ว สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้ในอนาคต รวมทั้งการได้รับลดหย่อนภาษี ซึ่งศึกษารายละเอียด และสิทธิประโยชน์
ได้จาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๖


เว็บไซต์หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ช่องทางในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๖๙ / ๒๕๕๖
เรื่อง เงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว พ.ศ.๒๕๕๖
 
ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิกแล้ว  
ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเลิกแล้ว  
   
เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการให้ความรู้ด้านสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เรื่องการลงทุนในกองทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร
แบบแจ้งอัตราการหักเงินสะสมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
บันทึกข้อความเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา (9200) ( เอกสาร 1 )
ใบเเจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ( เอกสาร 2 )
แบบประเมินความเสี่ยง ( เอกสาร 3 )

 

 Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
จำนวนผู้เข้าใช้
ครั้ง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ขนาดตัวอักษร