กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
ประกันสังคม

เว็บไซต์ประกันสังคม
สิทธิประโยชน์
แนวปฏิบัติในการแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
แนวปฏิบัติในการแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ประเภทอาจารย์พิเศษ
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม  
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม  
แบบการเปลี่ยนสถานพยาบาล  
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน  
บันทึก การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
บันทึก แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
บันทึก การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (กรณี่ล่าช้า)
บันทึก แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (กรณี่ล่าช้า)
บันทึก ขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง

 

 Untitled Document
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การมอบอำนาจของอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ ม.บูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
  การประเมินผล
  การเลื่อนเงินเดือน
  ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ
  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 
ขั้นตอนการบรรจุ
การต่อสัญญาจ้าง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สโมสรบุคลากร
 

   ระบบสารสนเทศ

 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ขนาดตัวอักษร