Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  การพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี
  ๑.   ตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี  [ ๖ ก.ย. ๕๙ ]
 
  ประกันสุขภาพหมู่บุคลากร กับบริษัท Bupa
  ๑.   ตารางผลประโยชน์  [ ๓ พ.ย. ๕๘ ]
  ๒.   แบบฟร์อมรายงานการ แจ้งเข้า - แจ้งออก และโอนย้าย  [ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ ]
  ๓.   รายงานการเเจ้งออกของพนักงานในกรณีไม่สามารถเรียกบัตรคืน  [ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ ]
  ๔.   แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล  [ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ ]
  ๕.   คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  [ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ ]
  ๖.   บันทึก ส่งแบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้าเป็นสมาชิกบูพา  [ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ]
  ๗.   บันทึก ส่งแบบฟอร์มรายงานการแจ้งออกเป็นสมาชิกบูพา  [ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ]
  ๘.   บันทึก การเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล  [ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ]
  ๙.   บันทึก ขอมีบัตรประกันสุขภาพบูพา  [ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ]
  ๑o.   บันทึก ขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง  [ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ]
 
  ประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการ
  ๑.   ใบเบิกเงินกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สำหรับเบิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย และสวัสดิการส่วนงาน)  [ ๘ ส.ค. ๖๑ ]
  ๒.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่องระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  [ ๕ ต.ค. ๕๘ ]
  ๓.   แนวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายสวัสดิการสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  [ ๕ ต.ค. ๕๘ ]
  ๔.   ใบสำคัญรับเงิน  [ ๑๒ พ.ย. ๕๕ ]
  ๕.   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) (สำหรับข้าราชการ , ข้าราชการบพนาญ , ลูกจ้างประจำ)  [ ๑๒ พ.ย. ๕๕ ]
  ๖.   ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๕ ต.ค. ๕๘ ]
 
  ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ
  ๑.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๔๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ]
  ๒.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๔๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓   [ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ]
  ๓.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑   [ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ]
  ๔.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๒๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑   [ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ]
  ๕.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๒๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  [ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ]
  ๖.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๒๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  [ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ]
  ๗.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ ]
  ๘.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๘๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ ]
  ๙.   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลาการสำนักงานอธิการบดี ในตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ  [ ๒๗ ก.ย. ๕๙ ]
  ๑o.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘  [ ๒๙ ม.ค. ๕๙ ]
  ๑๑.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘  [ ๒๙ ม.ค. ๕๙ ]
  ๑๒.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าสงเคราะห์ กรณีประสบภัยพิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘  [ ๕ ต.ค. ๕๘ ]
  ๑๓.   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิททยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘  [ ๑๖ เม.ย. ๕๘ ]
  ๑๔.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๔ / ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  [ ๒๘ พ.ย. ๕๖ ]
  ๑๕.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๖๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  [ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๖.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  [ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๗.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๓๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖  [ ๑๗ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๘.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๓๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖  [ ๑๗ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๙.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๔๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  [ ๒๔ ก.ค. ๕๖ ]
  ๒o.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  [ ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๒๑.   ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่อมของกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  [ ๑๘ มี.ค. ๕๖ ]
  ๒๒.   ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ ที่ ๐๐๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  [ ๑๓ ธ.ค. ๕๕ ]
  ๒๓.   ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ ที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี)  [ ๒๒ พ.ย. ๕๕ ]
  ๒๔.   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  [ ๑๒ พ.ย. ๕๕ ]
  ๒๕.   ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ ที่ ๐๗๗๙/๒๕๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๓๑ ต.ค. ๕๕ ]
  ๒๖.   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา  [ ๖ ต.ค. ๕๕ ]
  ๒๗.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  [ ๕ ต.ค. ๕๕ ]
  ๒๘.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๑๗/๒๕๕๕ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ ๑๐ ก.ค. ๕๕ ]
  ๒๙.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ ๑๐ ก.ค. ๕๕ ]
  ๓o.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  [ ๙ ก.ค. ๕๕ ]
  ๓๑.   ประกาศสำนักงานอธิการบดีฯ ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ ๙ ก.ค. ๕๕ ]
  ๓๒.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ ๒ ก.ค. ๕๕ ]
  ๓๓.   ประกาศสำนักงานอธิการบดี ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นผู้อำนวยการกองกลาง สำนักอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  [ ๒๑ มิ.ย. ๕๕ ]