Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ
  ๑.   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  [ ๗ ส.ค. ๖๒ ]
  ๒.   ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  [ ๗ ส.ค. ๖๒ ]
  ๓.   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ   [ ๗ ส.ค. ๖๒ ]
 
  ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์
  ๑.   แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาอาจารย์  [ ๓ ต.ค. ๖๐ ]
 
  สัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ๑.   สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
  ๒.   สัญญาจ้างพนักงานบางส่วนเวลา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
  ๓.   สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
  ๔.   สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
  ๕.   สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อสนับสนุนวิชาการ  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
  ๖.   สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาตำแหน่งบริหาร (สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร)  [ ๔ ต.ค. ๕๖ ]
 
  เกี่ยวกับที่พักอาศัย
  ๑.   ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักของมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  หนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
  ๑.   แบบบันทึกข้อความ ธ.ออมสิน (สินเชื่อสวัสดิการ)   [ ๒๐ ก.ค. ๖๐ ]
  ๒.   แบบบันทึกข้อความ ธ.ออมสิน (สินเชื่อเคหะ)   [ ๒๐ ก.ค. ๖๐ ]
  ๓.   แบบบันทึกข้อความ ธ.กรุงไทย  [ ๒๐ ก.ค. ๖๐ ]
  ๔.   แบบบันทึกข้อความ ธ.ธอส   [ ๒๐ ก.ค. ๖๐ ]
 
  บันทึกข้อความต่างๆ
  ๑.   บันทึก บรรจุ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒.   บันทึก เปลี่ยนชื่อ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๓.   บันทึก ประเมินพนักงาน  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๔.   บันทึก ก.พ.อ.  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๕.   บันทึก ต่อสัญญาจ้าง  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๖.   บันทึก ขอมีบัตรประจำตัว  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๗.   บันทึก ขอปรับวุฒิ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๘.   บันทึก เพิ่่มวุฒิ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๙.   บันทึก อุปสมบท  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑o.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ มหาวิทยาลัย  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๑.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ สนอ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๒.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าทำฟันเพื่อการรักษา  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๓.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าเยี่ยมกรณีคลอดบุตร  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๔.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าสงเคราะห์การรับขวัญบุตรแรกเกิด  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๕.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าสงเคราะห์สำหรับการสมรส  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๖.   บันทึก ขออนุมัติเบิกค่าสงเคราะห์สำหรับการอุปสมบท  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๗.   บันทึก ขออนุมัติเบิกเงินค่าสงเคราะห์การเสียชีวิต ของ สนอ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๘.   บันทึก ขออนุมัติเบิกเงินค่าสงเคราะห์การเสียชีวิต ของมหาวิทยาลัย  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๑๙.   บันทึก ขออนุมัติเบิกเงินค่าสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ของ สนอ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒o.   บันทึก ขออนุมัติเบิกเงินค่าสงเคราะห์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ของมหาวิทยาลัย  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๑.   บันทึก การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ข้าราชการบำนาญ)  [ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๒.   บันทึก การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (หัวหน้าส่วนงาน)  [ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๓.   บันทึก การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (สนอ.)  [ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๔.   บันทึก แต่งตั้งประธานสาขาวิชา  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๕.   บันทึก แต่งตั้งประธานสาขาวิชา (กรณีทดแทนคนเดิม)  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๖.   บันทึก แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๗.   บันทึก แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน (กรณีทดแทนคนเดิม)  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๘.   บันทึก แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๒๙.   บันทึก แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา (กรณีทดแทนคนเดิม)  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๓o.   บันทึก ลาออกผู้บริหาร  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๓๑.   บันทึก ขออนุมัติไปปฏิบัติงานหรือดูงาน ต่างประเทศ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๓๒.   บันทึก ขอรายงานตัวกลับจากไปปฏิบัติงานหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  [ ๙ พ.ค. ๕๙ ]
  ๓๓.   บันทึก ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราว่างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ]
  ๓๔.   บันทึก ขออนุมัติการย้ายพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ ]
 
  สัญญา
  ๑.   สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๒๘ ก.ค. ๕๙ ]
  ๒.   สัญญาค้ำการจ้างพนักงาน  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๓.   สัญญาค้ำการจ้างลูกจ้าง  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๔.   สัญญาค้ำสัญญารับทุน  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๕.   สัญญาพนักงานไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๖.   สัญญาลาศึกษาฝึกอบรม ในประเทศ  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๗.   สัญญาอนุญาตให้ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ (พนักงานและลูกจ้าง)  [ ๑๗ ส.ค. ๕๘ ]
  ๘.   สัญญาอนุญาตให้ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
 
  ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ
  ๑.   ประวัติบุคคล  [ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร  [ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง  [ ๒๗ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบขอมีบัตรประจำตัว
  ๑.   แบบขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  [ ๒๕ พ.ค. ๖๑ ]
  ๒.   คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บ.จ.๑  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานตำแหน่งบริหาร(สัญญาจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)   [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๔.   คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงำนตำแหน่งบริหาร(คำสั่งบุคคลภายในมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๕.   คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานบางส่วนเวลา  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๖.   คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๗.   คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้าง ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๘.   คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
  ๑.   แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อและชื่อสกุล  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  เกี่ยวกับการบรรจุ
  ๑.   สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๔.   แบบรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบใบลา
  ๑.   Resignation Form of University Employee  [ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ]
  ๒.   Requisition Form for Vacation Leave  [ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ]
  ๓.   Requisition Form for Sick Leave / Maternity Leave / Business Leave  [ ๑๓ พ.ย. ๖๑ ]
  ๔.   แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  [ ๑๑ ต.ค. ๖๑ ]
  ๕.   แบบใบขอยกเลิกวันลา  [ ๖ พ.ย. ๕๖ ]
  ๖.   แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๒ ต.ค. ๕๖ ]
  ๗.   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ]
  ๘.   รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๙.   แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑o.   แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๑.   แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างโครงการ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๒.   แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๓.   แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานบางส่วนเวลา  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๔.   แบบใบลาอุปสมบท  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๕.   แบบใบลาพักผ่อน  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๖.   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  ๑.   แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ภายในประเทศ)
  ๑.   ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   แบบใบลาไปฝึกอบรม ภายในประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาฝึกอบรม ภายในประเทศและสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๔.   แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศและสิ้นสุดการศึกษาแล้ว (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ต่างประเทศ)
  ๑.   ตัวอย่างการส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒.   แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๓.   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๔.   แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๕.   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๖.   รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๗.   ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๘.   แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๙.   แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑o.   แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๑.   แบบใบลาต่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๒.   แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๓.   ตารางตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๔.   แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๕.   แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๖.   แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๗.   รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๘.   ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่กลับชั่วคราว)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๑๙.   แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒o.   แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒๑.   แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒๒.   แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
  ๒๓.   แบบใบลาต่างประเทศ (พนักงานหรือลูกจ้าง)  [ ๒๔ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง
  ๑.   แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง  [ ๒๓ ก.ย. ๕๖ ]
 
  แบบฟอร์มอื่นๆ
  ๑.   แบบวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๓   [ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ]
  ๒.   ใบสมัครสอบ (ภาค ก.)  [ ๒ ก.ค. ๖๑ ]
  ๓.   ข้อตกลงการจ้างที่ปรึกษา  [ ๔ เม.ย. ๖๑ ]
  ๔.   แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าชดเชยของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  [ ๘ มี.ค. ๖๑ ]
  ๕.   แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผู้รับทุนมหาวิทยาลัยบูรพา  [ ๘ พ.ย. ๕๙ ]
  ๖.   ใบสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากร  [ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ ]
  ๗.   แบบบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ  [ ๑ ต.ค. ๕๖ ]