Untitled Document
คำค้น :
  [ปิดหน้านี้]
ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ >> คุณอิทธิวัฒน์ โทร.๒๙๕๐  
  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ
  ๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓)  [ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ]
  ๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  [ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ]
  ๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ]
  ๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ]
  ๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓  [ ๒๓ เม.ย. ๖๓ ]
  ๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ ๒ ม.ค. ๖๓ ]
  ๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒   [ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ]
  ๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   [ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ]
  ๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ ๓ ก.ย. ๖๒ ]
  ๑o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ ๖ ส.ค. ๖๒ ]
  ๑๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ ๖ ส.ค. ๖๒ ]
  ๑๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  [ ๗ ก.ย. ๖๐ ]
  ๑๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐   [ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ]
  ๑๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐   [ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ]
  ๑๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐   [ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ]
  ๑๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐   [ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ]
  ๑๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  [ ๒๓ ก.พ. ๖๐ ]
  ๑๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าชดเชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๓ มิ.ย. ๕๙ ]
  ๑๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙   [ ๒๗ เม.ย. ๕๙ ]
  ๒o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ]
  ๒๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๙  [ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ]
  ๒๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙   [ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ]
  ๒๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ]
  ๒๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  [ ๒๙ มี.ค. ๕๙ ]
  ๒๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๒ ต.ค. ๕๘ ]
  ๒๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘  [ ๒ ต.ค. ๕๘ ]
  ๒๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
  ๒๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘   [ ๕ ส.ค. ๕๘ ]
  ๒๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘   [ ๙ ก.พ. ๕๘ ]
  ๓o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๒๖ พ.ค. ๕๗ ]
  ๓๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๑๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง ฉบับที่๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๓๐ เม.ย. ๕๗ ]
  ๓๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓/๑๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๓๐ เม.ย. ๕๗ ]
  ๓๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้างที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๑๙ มี.ค. ๕๗ ]
  ๓๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  [ ๑๐ มี.ค. ๕๗ ]
  ๓๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๑ ธ.ค. ๕๖ ]
  ๓๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๗/๒๕๕๖ เรื่อง ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๒๒ ต.ค. ๕๖ ]
  ๓๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง วันทำงาน เวลาทำงาน และวันหยุดงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๒๒ ต.ค. ๕๖ ]
  ๓๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๒๒ ต.ค. ๕๖ ]
  ๓๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง เข็มมหาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๒๒ ต.ค. ๕๖ ]
  ๔o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวงเงินที่พึงใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖   [ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานและลูกจ้างซึ่งพ้นจากตำแหน่งและออกจากงานไปปฏิบัติ งานพิเศษ ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานและลูกจ้างซึ่งพ้นจากตำแหน่งและออกจากงาน ให้กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖   [ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของนักงานมหาวิทยาลยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้ (ฉบับที่ ๓)   [ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง ฉบับที่ ๒   [ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการอก การอนุญาตให้ออก และการยับยั้งการลาออกของพนักงานและลูกจ้าง  [ ๓ มิ.ย. ๕๖ ]
  ๔๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ และมิใช่ผ้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๒๙ พ.ค. ๕๖ ]
  ๔๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๒ มี.ค. ๕๖ ]
  ๔๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานบางส่วนเวลา พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
  ๔๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๖ เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการปรับวุฒิพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการสถาบัน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๖ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๖  [ ๑๘ ก.พ. ๕๖ ]
  ๕๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  [ ๒๑ ต.ค. ๕๕ ]
  ๕๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕  [ ๒๑ ต.ค. ๕๕ ]
  ๕๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๒๖ ก.ย. ๕๕ ]
  ๕๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๔ ส.ค. ๕๕ ]
  ๕๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๔ ส.ค. ๕๕ ]
  ๕๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลและเภสัชกร พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๑๔ ส.ค. ๕๕ ]
  ๕๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสั่งพักงาน หรือการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนและผลแห่งการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๒๔ ก.ค. ๕๕ ]
  ๖o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕  [ ๓ เม.ย. ๕๕ ]
  ๖๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการปรับวุฒิ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๗ ก.พ. ๕๕ ]
  ๖๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕  [ ๗ ก.พ. ๕๕ ]
  ๖๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการสถาบัน และเลขานุการสำนัก หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๖๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้มีทักษะและความสามารถพิเศษสำหรับพนักงานเต็มเวลา ตำแหน่งคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๓ เรื่อง สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานบางส่วนเวลา พ.ศ. ๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่องการให้พนักงานลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่องการให้พนักงานลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๗๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การชดใช้ทุนของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบอัตรากำลังและอัตราของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลและเภสัชกร พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง ค่าชดเชย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๒/๒๕๕๓ เรื่อง ค่าชดเชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๘๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙o.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง การค้ำประกัน และการทดลองปฏฺบัติงาน ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานที่ครบเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การนับเวลาระหว่างไปรับราชการทหารเป็นเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๘.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๙๙.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะส่วนช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑oo.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การย้าย พ.ศ. ๒๕๕๒  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๑.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๒.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๓.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๔  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๔.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๕.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง วันทำงาน เวลาทำงาน ของพนักงานและลูกจ้าง .พ.ศ. ๒๕๕๑  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๖.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]
  ๑o๗.   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิกการใช้งานแล้ว)  [ ๓๑ ต.ค. ๕๔ ]